สำหรับเพื่อนๆ นักพัฒนาที่ต้องการพัฒนา application บน opencv ด้วย python3 บน MacOS มีวิธีการติดตั้งดังนี้
1. ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม xcode เวอร์ชั่นล่าสุดก่อน

2. หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้ง Homebrew อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://brew.sh การติดตั้งให้ทำการเปิด terminal แล้ว รันคำสั่งดังนี้

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

3. ในระหว่างการติดตั้ง Homebrew จะมีกระบวนการให้ติดตั้ง Xcode command line tools ด้วย ถ้าไม่สำเร็จเราสามารถติดตั้ง Xcode command line tools แบบ command line บน terminal ได้โดยใช้คำสั่ง

sudo xcode-select --install

หลังจากติดตั้ง Homebrew เสร็จเรียบร้อย ให้ทำการเพิ่มบรรทัดดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มตัวแปร PATH ของระบบเพิ่มในไฟล์ ~/.bashrc ในบรรทัดท้ายสุด

export PATH=/usr/local/bin:$PATH

เพื่อทำการโหลดค่าที่ได้เพิ่มไปใหม่ในไฟล์ ~/.bashrc ให้ใช้คำสั่ง

source ~/.bashrc

4.หลังจากนั้นจึงทำการติดตั้ง python การติดตั้ง python สามารถใช้คำสั่ง เพื่อเป็นการติดตั้ง python version 2 และ 3 ในเวลาเดียวกัน

brew install python python3
brew link python
brew link python3

5. เพื่อให้ python3 active เป็นค่าเริ่มต้นในระบบและติดตั้ง pip3 ให้ใช้คำสั่ง

brew postinstall python3

6. เพื่อความสะดวกในการใช้ python ในหลายๆ project เพื่อไม่ให้กระทบต่อ environment โดยรวม เราควรจึงทำการลง virtualenv และ virtualenvwrapper

pip3 install virtualenv virtualenvwrapper

7. หลังจากนั้นให้เพิ่มค่าเหล่านี้ลงไปท้ายบรรทัดของไฟล์ ~/.bashrc เพื่อกำหนด path และค่าเริ่มต้นในการทำ project

export VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/local/bin/python3
export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvsexport PROJECT_HOME=$HOME/AI_Proj /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

8. ติดตั้ง opencv ผ่าน brew โดยใช้คำสั่ง

brew install opencv

9. ทำการเพิ่ม opencv ลงใน global path ของ python เวอร์ชั่น 3.7

echo /usr/local/opt/opencv/lib/python3.7/site-packages >> /usr/local/lib/python3.7/site-packages/opencv3.pth

ทำ symbolic link ไฟล์ library เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องโดยใช้คำสั่ง

ln -s /usr/local/opt/opencv@3/lib/python3.7/site-packages/cv2.cpython-37m-darwin.so /usr/local/opt/opencv@3/lib/python3.7/site-packages/cv2.so

10. ทำการตรวจสอบการติดตั้ง opencv โดยใช้คำสั่ง

python3
import cv2
print(cv2.__version__)

ถ้าติดตั้ง opencv สำเร็จจะแสดง version ของ opencv ดังรูป
คราวหน้าผมจะเริ่มแบ่งปันบทความเกี่ยวกับการนำเอา opencv ไปใช้นะครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here